བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

ཁྱེད་ཀྱི་ཐོ་མིང་བརྗེད་སོང་ངམ།

དེབ་སྐྱེལ་སྐབས་བེད་སྤྱད་པའི་མྱུར་འཕྲིན་ཁ་བྱང་བྲིས།. དེབ་སྐྱེལ་ཁ་བྱང་མྱུར་འཕྲིན་ལ་གཏོང་གི་རེད.