བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

དོལ་ཚོགས་དང་རྒྱ་གཞུང་གི་འབྲེལ་བ།

དོལ་ཚོགས་དང་རྒྱ་གཞུང་དབར་ གྱི་འབྲེལ་བ།

དོལ་རྒྱལ་ཚོགས་པའི་དམིགས་ཡུལ་དང་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཞི་དྲག་བྱེད་སྤྱོད་ཁག་ལས་ཁོ་པ་ཚོའི་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྟེན་གཞི་གཙོ་བོ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བརྟེན་ཡོད་པ་བཙན་བྱོལ་གཞུང་དམངས་གཉིས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་ཡང་ས་སྟག་ཕྱི་ལོ་༡༩༩༨ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༤ ཉིན་ལྡི་ལིར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་དྲུང་ཆེ་གཉིས་པ་ཏའུ་ཝི་ཆིང་བཟའ་ཚང་གཉིས་གསང་སྟབས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུའི་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ལ་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་ཏུ་བསྐྱོད་སྐབས།

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 6655