བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

ལྷ་སྲིན་ཁག་ཅིག་ངོ་སྤྲོད།

ལྷ་སྲིན་ཁག་ཅིག་ངོ་སྤྲོད།

ལྷ་ཞེས་པ་ནི། དེ་བ་ཞེས་བརྩེ་བའམ་བདེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང༌། འདིར་བདེ་བར་རོལ་བས་ན་ལྷ་ཞེས་བརྗོད་པ་ཡིན། ཆོས་ལ་དགའ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་རང་འདོད་ལྟར་ལྡན་པའི་བསོད་ནམས་ཆེ་བའི་མི་མ་ཡིན་གྱི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། ལྷ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་འཇུག་ཚུལ་ཀྱང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་ལྷ་ནི་རྒྱལ་པོ་དང༌། རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་བ་སོགས་ནི་སྐྱེ་བོའི་ལྷ་དང༌།

མཆན། (0) ཀློག་གྲངས།: 3399