བོད་ལྗོངས་མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁའི་དྲ་བ།

མདོ་སྨད་སྤྱིའི་ལོ་རྒྱུས།

མདོ་སྨད་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ངོ་སྤྲོད་ཉིང་བསྡུས།

མདོ་སྨད་སཱ་ལའི་སྨན་ལྗོངས་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ནི་༧རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོའི་གདུལ་ཞིང་བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སའི་བྱེ་བྲག་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཨ་མདོ་འམ་མདོ་སྨད་ཅེས་འབོད་སྲོལ་དུ་གྱུར་བ་ནི་བཻ་སེར་དང་རྗེ་ཙོང་ཁ་བའི་རྣམ་ཐར་སོགས་ལས་གསུངས་ཚུལ་ལྟར་ན།

མཆན། (1) ཀློག་གྲངས།: 6037